nieuwsbrief iederin 10 november 2016

HAAGS BESLUIT, LOKAAL EFFECT

Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat

Vorige week publiceerde het ministerie van VWS het 'Besluit Toegankelijkheid'. Dit besluit is de uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met

een beperking. Via een internetconsultatie kon iedereen reageren. Dat is massaal gedaan en vrijwel alle reacties (bijna 600) zijn negatief. 

Ook op social media is de verontwaardiging groot. Met #jekomternooitin laten mensen van zich horen. Voorvechters uit de achterban schrijven kritische blogs: Marcel Kolder - Open brief aan Van Rijn
by: tinomaes on: 10-11-2016
Verder lezen..

aandacht voor iedereen nieuwsflits 2016


1 Leidraad Klachtenopvang WMO

2 Kennis dossier 13: VN-Verdrag

3 Kennisdossier 16: Vervoer

4 Kennisdossier 17: Gezondheid achterstanden

5 Kennis dossier 18: Sociale wijkteams


1. Leidraad Klachtenopvang in de Wmo


Man die boos kijkt naar luisteraar

In september 2015 is in de Eerste Kamer de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangenomen. De WKKgz is op onderdelen ingegaan op 1 januari en 1 juli van dit jaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de gehele wet van kracht. In de Wkkgz is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht indienen. De Wkkgz is van toepassing op zorg die verleend wordt in het kader van de Zorgverzekeringsw

by: tinomaes on: 14-10-2016
Verder lezen..

bushalte zuid oostwal gennep

Bushalte bocht Zuid-Oostwal Gennep verplaatst.

De halteplek voor de bus in de bocht van de Zuid-Oostwal in Gennep wordt verplaatst. Niet  20 meter, zoals de gemeente wilde, maar 6 meter. Als tegemoetkoming aan de bewoners die de bushalte voor de deur krijgen", is de verklaring van wethouder Jan Welles van Gennep voor de geringe verplaatsing.

De bewuste bushalte ligt op de verkeerde plek. In de bocht in de Zuid-Oostwal kan de bus namelijk niet goed langs de verhoogde stoep staan om rolstoelers en rollaters makkelijk te laten instappen. Dat kan met een verplaatsing wel. Voor de verschuiving was een verkeersbesluit nodig van de gemeente Gennep. Bewoners van het huis waarvoor de bus zou gaan stoppen, verzetten zich echter tegen die verplaatsing. Buspassagiers zouden dan bij hun woning naar binnen kunnen kijken. Om de bewoners toch tegemoet te komen, wordt de bushalte maar 6 meter verplaatst.  En het bushokje blijft op de zelfde plek staan.

by: tinomaes on: 14-10-2016
Verder lezen..

rabo clubkas actie


Beste vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en verenigingen

STEM OP
GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

6 t/m 20 OKTOBER a.s.

In 2016 verdeelt de Rabobank tijdens de Rabobank Clubkas Campagne maar liefst € 215.000,-- onder verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren.

Gehandicapten platform Gennep heeft zich aangemeld bij de Clubkas Campagne met als doel: zich nog meer te kunnen inzetten voor de mensen met een beperking in onze gemeente. Denk aan scootmobieltochten en schoolproject "leven met een belemmering"

Als lid van de Rabobank kunt u onze platform helpen met uw stem, want iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op onze platform worden uitgebracht, des te meer geld wij ontvangen. Let wel, wanneer u een rekening heeft bij de Rabobank, bent u niet automatisch lid!

Wat houdt het in?

Iedereen, die een rekening heeft bij

by: tinomaes on: 2-9-2016
Verder lezen..

support 2016

De Week van de Toegankelijkheid: Aan tafel!

23.08.2016 | Algemeen nieuws | 394 keer bekeken

Al voor de 17e keer wordt de Week van de Toegankelijkheid georganiseerd. Dit keer staat de toegankelijkheid van de horeca voor mensen met een beperking en chronisch zieken centraal.

“Aan tafel”!

Doel van de week is dat als je een beperking of chronische ziekte hebt je gewoon lekker overal kunt eten, drinken en elkaar ontmoeten. Wat voor velen de normaalste zaak van de wereld is, is dat immers nog altijd niet voor mensen met een handicap. Ook de horeca zelf heeft er alle belang bij om toegankelijk te zijn voor klanten met een beperking. Ze lopen anders zo’n 15% v

by: tinomaes on: 1-9-2016
Verder lezen..

vn verdrag

Het VN-verdrag: wat kunt u doen?

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht. Hoe gaat het nu verder? En wat kunt u als lokale belangenbehartiger – nu en later in het jaar - doen? 

Decentralisaties
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de invoering van het VN-verdrag. Dat werd al bij de decentralisaties (voor de ratificatie) duidelijk. Zo stond bijvoorbeeld in de Memorie van Toelichting van de Wmo 2015: ‘De regering verwacht van gemeenten dat zij op lokaal niveau verdere uitwerking geven aan het uitgangspunt van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van een inclusieve samenleving.’ 

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het VN-verdrag een amendement aangenomen dat de verwevenheid tussen het verdrag en de decentralisatiewetten nog eens extra benadrukt. In dit Verder lezen..

nieuw busstation brabantwegHet college van Burgemeester en Wethouders van Gennep heeft ingestemd met het herontwerpplan van het busstation aan de Brabantweg. Het huidige busstation wordt verbouwd tot een Openbaar Vervoerknooppunt met voldoende ruimtelijke en functionele kwaliteiten. Dit betekent dat het station wordt uitgebreid tot voorziening met een wachtruimte, een fietsenstalling, een Dynamisch Reisinformatiesysteem (DRISS) en drie perrons. De voorziening wordt uitgerust met toeristische bewegwijzering en een kunstwerk. Ook worden de verlichting en het straatwerk aangepast. "Het station krijgt een open karakter en er is altijd zicht op de bussen. We hebben ook gekeken naar de sociale vei

by: tinomaes on: 15-7-2016
Verder lezen..

zelfstandig wonen


Meldactie Zelfstandig wonen van start

Om de ervaringen van mensen met een beperking op het gebied van wonen te volgen, houden Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF een meldactie Zelfstandig wonen. Ze hopen op deelname van zoveel mogelijk mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Er wordt dit keer speciaal gevraagd naar de ervaringen van jongeren.


Verder inhoud van het bericht ga naar: https://iederin.nl/nieuws/17843//meldactie-zelfstandig-wonen-van-start/Op de website van Ieder(in) is heel veel te lezen over toegankelijkheid, over sociaal meedoen, over maatschappelijke onderw

by: tinomaes on: 10-7-2016
Verder lezen..

alle gebouwen toegankelijk voor gehandicapten

Alle gebouwen toegankelijk voor gehandicapten.doc


Week van de Toegankelijkheid: wat gemeenten kunnen doen

11 augustus 2016

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen eten, drinken en elkaar ontmoeten. Zonder belemmeringen en in elke gelegenheid: van restaurant en café tot kantine en frietkraam.

Een toegankelijke horeca is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft de Week van de Toegankelijkheid dit jaar als motto ‘Aan tafel!’

Toegankelijke horeca

Wat betekent een toegankelijke horeca? In het kort:

  • Dat eet- en drinkgelegenheden fysiek toegankelijk zijn.
    by: tinomaes on: 8-6-2016
    Verder lezen..

bewegen met beperking

Sport- en beweegmonitor aangepast sporten gemeente Gennep 2016

Doe mee aan de sport- en beweegmonitor in Gennep!

De gemeente Gennep vindt sport en bewegen belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen met sport en bewegen. Vandaar dat wij sport en bewegen aantrekkelijk willen maken voor alle inwoners, ook voor mensen met een beperking. Om dit te kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig.

Wij willen graag inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van mensen met een beperking rondom sport en bewegen. Vandaar dat wij u willen vragen digitaal een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is beschikbaar via

by: tinomaes on: 13-5-2016
Verder lezen..

scholenproject

HET SCHOLEN PROJECT 2016 door het Gehandicapten Platform Gennep in uitvoering gebracht ?

De Drie Vijvers Milsbeek op Donderdag 19 mei 2016 start 9.00 uur

Adres: Basis School De Drie Vijvers, Schoolstraat 2, 6596 AP Milsbeek.

Telefoon: 0485-516566

Maria Goretti op Donderdag 26 mei 2016 start 9.00 uur

Adres: Basis School Maria Goretti, Picardie 64, 6591 JG Gennep.

Telefoon: 0485-511783

De Ratel op Maandag 30 mei 2016 en Maandag 6 juni 2016 start 8.30 uur

Adres: Basis school De Ratel, 2e Dwarsweg 77, 6591 XP Gennep.

Telefoon: 0485-540235

by: tinomaes on: 23-3-2016
Verder lezen..

zebrapaden gennep

GENNEP - Goed nieuws voor wie het Jan Lindersplein in Gennep niet durft over te steken: de zebrapaden komen terug. De gemeente komt daarmee terug op het idee dat het nieuwe plein een 'shared space' moet zijn.

Het Jan Lindersplein is een nieuw plein op de plaats waar Zandstraat en Brugstraat samenkomen. De gemeente wilde er bij de inrichting een shared space van maken: geen kruising, maar een winkelgebied waar automobilisten zachtjes rijden en overstekend publiek oogcontact zoekt voor het oversteken.

Evaluatie
In de praktijk lijkt dat niet te werken. 'De verwachting was dat weggebruikers zich meer zouden aanpassen aan het gebruik van de omgeving', concludeert de gemeente na een evaluatie. Die kwam er omdat gebruikers en omwonenden nogal wat hadden aan te merken op het plein.

Borden
Naar aanleiding van de evaluatie heeft Gennep besloten weer zebrapaden aan te leggen. Ook komen er duidelijker borden die aangegeven wat de bedoeling is van het plein. De drempels bl

by: tinomaes on: 20-3-2016
Verder lezen..

scootmiddag

Scootmobielmiddag;

In samenwerking met de firmaLigtvoet enhet Gehandicapten Platform Gennep houden wij op:

Woensdag 16 maart een bijeenkomst voor scootmobiels Ect.

De firma Ligtvoet zal de voertuigen inspecteren voor de lente.

Eventuele reparaties die nodig zijn te plaatse te verhelpen of een afspraak maken.

Bij deze gelegenheid zijn ook de dames van de gemeente aanwezig, die uw vragen over de dienstverlening zullen toelichten of beantwoorden.

Graag aanmelden voor de organisatie als U aanwezig wilt zijn.

Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

Mevr. Lea Martens tel; 512464

Mevr. Maria v.d. Velden tel; 513252

Mevr. Mimi v.d. Kamp tel; 540504

Deze dag was een groot succes bijna 35 scootmobielen en personen waren aanwezig. De monteurs van Medipoint hadden hun handenvol aan de werkzaamheden, een pluimpje voor hen!.Ook de dames van de gemeente hadde

by: tinomaes on: 18-3-2016
Verder lezen..

onze plannen voor 2016

WIJ WENSEN IEDEREEN NOG FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR EN EEN GEZOND;

2016

Januari en Februari en Maart, zijn de maanden dat de plannen gemaakt en eventueel worden uitgewerkt.

Januari: start met onze eerste vergadering.

Februari: even geen actie

Maart: Scootmobielmiddag;

In samenwerking met de firma Ligtvoet en het Gehandicapten Platform Gennep houden wij op:

Woensdag 16 maart een bijeenkomst voor scootmobiels Ect.

De firma Ligtvoet zal de voertuigen inspecteren voor de lente.

Eventuele reparaties die nodig zijn te plaatse te verhelpen of een afspraak maken.

Bij deze gelegenheid zijn o

by: tinomaes on: 28-12-2015
Verder lezen..

leerlingen erg onder de indruk


In de 1Gennep krant van 21 oktober 2015 stond op pagina 11 het volgende krantenartikel:


Leerlingen van groep 8 van de basisschool De Heggenrank in Heijen zijn erg onder de indruk van de workshop "Leven met een beperking". Deze workshop vond plaats op donderdag 15 oktober 2015 op de Heijense basisschool.


Het gehele artikel kunt U online lezen met de volgende link:


http://www.prepresskelpen.nl/epaper/4315_gennep/index.html#/10/


De workshop "Leven met een beperking" is een initiatief van het Gehandicapten Platform Heijen. Een mooi en prima initiatief van het platform die deze workshop ook wil aanbieden op andere basisscholen in de gemeente Gennep.by: tinomaes on: 5-11-2015
Verder lezen..

scootmobiel toertocht

Scootmobieltocht: 18 mei 2016 is er weer een scootmobieltocht gepland door het Gehandicapten Platform Gennep. Vertrek : Ketelhuis Pagepark, 13.30 uur kosten zijn 3 euro per persoon

Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

Foto's van deze toertocht zijn onderaan dit artikel geplaatst

Mevr. Lea Martens tel; 512464

Mevr. Maria v.d. Velden tel; 513252

Mevr. Mimi v.d. Kamp tel; 540504

Scootmobieltocht: 14 september 2016 is er weer een scootmobieltocht gepland door het Gehandicapten Platform Gennep. Vertrek : Ketelhuis Pagepark, 13.30 uur kosten zijn 3.50 euro per persoon.

by: tinomaes on: 26-8-2015
Verder lezen..

leven met een handicap


GPG,  22 juni 2015

In de Maas en Niersbode van 17 juni 2015 heeft een artikel gestaan met als titel "Leven met een handicap".


Het gaat om een proef waarbij kinderen van Groep 8 van basisschool De Brink op speelse manier omgaan met het onderwerp "Leven met een handicap"


U kunt het artikel lezen door onderstaan de link aan te tikken met de muis. Pagina 4 en 5 wordt getoond en het artikel staat op bladzijde 5 onderaan.

Maas en Niersbode 17 juni 2015


  

by: tinomaes on: 22-6-2015
Verder lezen..

rolstoelroute


Titel: Zonder hobbel naar het stadje / Rolstoelroute Op de Logte (met kaart aanwezig)


Berichtgeving De Gelderlander 4 juni 2015Gennep: Gewoon, even naar het centrum. Voor veel bewoners van Op de Logte ging dat niet, de afgelopen jaren. Of moeilijk. Want in die nieuwe woonwijk wonen veel ouderen. Mensen die vaak slecht ter been zijn, ook. De weg naar hartje Gennep liep langs verschillende obstakels. Daarom droomde Gennep al lange tijd van een rolstoelroute in het stadje, een rolstoelvriendelijke pad. Gisteren werd de rolstoelro

by: tinomaes on: 12-6-2015
Verder lezen..

avondvierdaagse

De Avondvierdaagse met scootmobiel of rolstoel

Ook dit jaar staat de avondvierdaagse voor scootmobiels en rolstoelen op de agenda.

Datum: 23 , 24, en 26, 27 mei 2016

plaats: bij De Goede Herder aan het Europaplein, De te lopen of te rijden afstanden zijn 2.5 en 5 en 10 kilometer.

De starttijden zijn de 10 kilometer sart om 18.00 uur en 2.5 en 5 kilometer start om 18.30 uur.

Aanmelden is wenselijk maar inschrijving kan ook op de 1e avond van vertrek.

De kosten zijn 6.50 euro per persoon voor 4 avonden , uitgezonderd de duw hulpen.

En 2 euro voor 1 avond ( geen medaille)

De tochten zijn uitgezet door de gehele gemeente Gennep. De routes zijn goed begaanbaar voor rolstoelers en scootmobiel gebruikers. Ook nordic walkers zijn van harte welkom.

Dit kan per E-mail: gogennep@planet.nl

Verder ook telefonisch bij leden van het platform:

Mevr. Lea Martens -512464

Mevr. Maria van de

by: tinomaes on: 3-5-2015
Verder lezen..

mantelzorg

Zorgt u langdurig voor iemand in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking? Dan bent u mantelzorger.

Eén van de knelpunten die mantelzorgers ondervinden is het risico van acute uitval. zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen. Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de zogenaamde mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, formaat bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld op het moment dat u, als mantelzorger plotseling uitvalt. Op de pas vermeldt de mantelzorger de naan en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt.  Door dit initiatief wordt de zorg bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bij kan houden. Een vervanger kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar

by: tinomaes on: 19-2-2015
Verder lezen..

wmo

Wij zijn tegen een wmo waarin participatie en gelijke kansen voor mensen met een handicap of chronische ziekte niet gegarandeerd worden.

Onze voorwaarden voor de WMO zijn:

1 : recht op individule zorg en ondersteuning.

2 : helder afwegingenkader voor beoordelen persoonlijke omstandigheden.

3 : keuze tussen PGB of zorg in natura.

4 : onafhankelijke en objectieve indicatieselling.

5 : gegarandeerd  voldoende geld voor zorg aan elke doelgroep.

6 : goede voorzieningen, ook voor mensen met een minimuminkomen.

7 : duidelijkheid wat de gemeente moet doen aan wonen en welzijun, recht op bezwaar en beroep.

8 : faciliteren van cliëntenorganisaties bij lokale belangenbehartiging.

9 : informatieplicht van gemeenten.

10:ondersteuning en voorzieningen voor mantelzorgers.

by: tinomaes on: 27-5-2014
Verder lezen..

gehandicapten platform gennep

GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP:

Het Gehandicapten Platform Gennep is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

Wij hebben ervaringen nodig om uw belangen en de belangen van alle mensen met een beperking goed te kunnen behartigen. Zijn er gebouwen, winkels waar U niet gemakkelijk binnen kunt komen, heeft U problemen met het vervoer, aanvragen over hulp.

LAAT HET ONS WETEN. WIJ MAKEN ER WERK VAN:

Wilt u ons als vrijwilliger ondersteunen en samen met ons opkomen voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

LAAT HET ONS WETEN:

Contact adres Gehandicapten Platform Gennep: Burgemeester Wolterstraat 27, 6591 AK Gennep:  Mail adres: gogennep@planet.nl


by: tinomaes on: 23-5-2014
Verder lezen..